11. – 12. apríl 2013 Konferenčná sála VERITAS, Dominikánske námestie, Košice 040 01, Slovensko

DISKUSIA 3 - 2. deň

Mgr. Petra Melotíková

Autorka je odbornou asistentkou na katedře správního práva a správní vědy Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci od roku 2006. Je řešitelkou několika grantových projektů a soutěží spojených se sociální oblastí, např. „Ochrana osobních údajů ve veřejné správě“. V letech 2010-2012 byla manažerkou projektu „Právní vzdělání pro celý život“, v jehož rámci byl na právnické fakultě zaveden např. předmět  Antidiskriminační klinika. Dále vyučuje Právo sociálního zabezpečení a Správní právo na domovské fakultě. Je členkou celosvětové organizace GAJE, která je zaměřená na klinické právní vzdělávání. Podílí se také na výuce práva pro budoucí sociální pracovníky na Vyšší odborné škole sociální a teologické Dorkas. Absolvovala zahraniční výukové pobyty na vysokých školách ve Francii (La Rochelle), Estonsku (Tallin) či v USA (na Columbia University v New Yorku).

 
 

 

MUDr. Mgr. Jolana Těšínová

Autorka je přednostkou Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je předsedkyní Společnosti medicínského práva České lékařské společnosti J. E. Purkyně, členkou Etické komise Ministerstva zdravotnictví ČR, organizátorkou Kongresu medicínského práva v ČR. Vyvíjí dlouhodobě vzdělávací, konzultační a publikační činnost v oblasti medicínského práva. Je vedoucím autorem mezioborové publikace Medicínské právo (C.H.Beck, 2011).


 

 

Mgr. Radek Policar

Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (2000). Působil ve Fakultní nemocnici Brno v letech 2000-2004 od pozice právníka, vedoucího oddělení veřejných zakázek až po zástupce vedoucího odboru právních věcí. Od roku 2004 pracuje v Masarykově onkologickém ústavu v Brně nejdříve jako vedoucí právního úseku, od roku 2008 jako náměstek ředitele pro právní služby a personalistiku a od roku 2010 také jako zástupce ředitele.
Vyvíjí přednáškovou a konzultační činnost v oboru medicínského práva a v souvisejících oblastech (management, řízení lidských zdrojů, bezpečnost informací, veřejné zakázky). Jako lektor spolupracuje s Právnickou, Lékařskou a Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity, s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, s Academy of Health Care Management v Čelákovicích, se Společností medicínského práva a dalšími.
Je spoluautorem učebnice Medicínské právo (C. H. Beck, 2011), autorem publikace Zdravotnická dokumentace v praxi (Grada Publishing, 2010) a desítek odborných textů.
Podílel se na řešení grantu Grantové agentury Univerzity Karlovy „Problematika doložky DNR ve zdravotnické praxi; komparatistika, etické aspekty a varianty právního řešení“, 2008-2010.

 

prof. MUDr. Štefan Lukačin, CSc.

 

 


 

         

Kontakt

Mgr. Petra Melotíková
Katedra správního práva a správní vědy
Právnická fakulta UP v Olomouci
tř. 17 listopadu 8
Olomouc 771 11
Česká republika

E: petra.melotikova(a)upol.cz
 

Kontakt

MUDr. Mgr. Jolana Těšinová
Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva
1.lékařská fakulta UK v Praze
Karlovo náměstí 40
Praha 2
Česká republika

E: jolana.tesinova@health.cz

 

Kontakt

Mgr. Radek Policar
Masarykův onkologický ústav   
ÚSEK ORGANIZACE A ŘÍZENÍ (ÚsOŘ)
Žlutý kopec 7
Brno 656 53

E: policar@mou.cz 

 

Kontakt

 

GENERÁLNY PARTNER

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA

 

ORGANIZÁTOR KONFERENCIE              

 

                                                                             POD ZÁŠTITOU

         

                               

  


  

ODBORNÍ PARTNERI
                                                

  


 

HLAVNÍ PARTNERI

                          

  


  

PARTNERI
                                    

  


 

V SPOLUPRÁCI

                                                         

                                                          

 


 

MEDIÁLNI PARTNERI