11. – 12. apríl 2013 Konferenčná sála VERITAS, Dominikánske námestie, Košice 040 01, Slovensko

DISKUSIA 1 - 2. deň

doc. PhDr. Mgr. Patrícia Dobríková, PhD. et. PhD.

doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD et PhD. v súčasnosti pôsobí na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univezity v Trnave, je členkou vedeckej rady FZaSP TU a prednášajúcou na RKCMBF UK v Bratislave. Pôsobí aj ako psychológ v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne a je predsedkyňou Asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska. Okrem uvedeného je členkou European Association for Palliative Care,  členkou redakčnej rady časopisu Paliatívna medicína a liečba bolesti. Venuje sa aj lektorskej činnosti, konkrétne je lektorom symptotermálnej metódy v LPP.

V rokoch 2002 až 2004 pôsobila ako supervízor pre zamestnancov v hospici v Červenom Kostelci a v Rajhrade u Brna, neskôr v pozícii klinického psychológa na klinike paliatívnej starostlivosti bl. Zdenky Schelingovej, Fakultnej nemocnice Trnava, v rokoch 2004 až 2007
ako psychológ v sociálno-psychologickej poradni pre ženy a od roku 2007 ako psychológ a supervízor v hospici v Trenčíne a v Palárikove a zároveň ako člen správnej rady v oboch hospicoch – momentálne len v hospici v Trenčíne.

Zahraničné pôsobenie

2002 - 2004 (8 mesiacov): prednášková činnosť na detašovanom pracovisku FZaSP TU v Nairobi, Keňa, zodpovedný pracovník za program pre podvýživené deti
2004: Prednášky na CUEA (Catholic University of Eastern Africa)
2004: Krátkodobá stáž na University of Scranton (Pensylvánia USA)

Publikované monografie:
1.    Dobríková - Porubčanová, P. a kol.: Nevyliečiteľne chorí v súčasnosti. Význam paliatívnej starostlivosti. Trnava, SSV 2005, 280s.

2.    Dobríková, P.: Zvládanie záťažových situácií. Bratislava, Slovak Academic Press, 2007. 127 s. ISBN 978-80-89271-20-7.

 

 

Mgr. Adriána Jesenková, PhD.

 

Mgr. Adriana Jesenková, PhD. je absolventkou Filozofickej fakulty UK v Bratislave v odbore história a filozofia. V roku 2004 obhájila dizertačnú prácu v odbore systematická filozofia. Pracuje ako odborná asistentka na Katedre aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach, kde prednáša filozofické disciplíny a sociálnu etiku. Ako výskumníčka pôsobí aj v občianskom združení EsFem zameranom na rodový výskum a rodovo citlivú výchovu a vzdelávanie. Svoj odborný záujem sústreďuje na feministickú morálnu filozofiu, otázky vzťahu moci, starostlivosti a spravodlivosti.

 

Mgr. Adriána Švirková
 


Mgr. Adriana Švirková je absolventkou odboru etická výchova v kombinácii s pedagogikou Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. V súčasnosti je  doktorandkou na Katedre aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach. Vo svojej odbornej činnosti sa zameriava na filozofické otázky medicíny a problémy bioetiky, lekárskej a ošetrovateľskej etiky.a 

 


 

         

Kontakt

doc. PhDr. Mgr. Mária Dobríková, PhD. et. PhD. Katedra sociálnej práce
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univezity v Trnave
Trnavská univerzita v Trnave
Univerzitné námestie
1918 43 Trnava
 

web: http://sp.truni.sk

 

Kontakt

Mgr. Adriana Jesenková, PhD.
Katedra aplikovanej etiky
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Šrobárova 2
040 59 Košice

adriana. jesenkova@gmail.com

 

 

Kontakt

Mgr. Adriana Švirková
Katedra aplikovanej etiky
Filozofická fakulta UPJŠ
Šrobárova 2
040 59 Košice

E: svirkadriana@gmail.com

GENERÁLNY PARTNER

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA

 

ORGANIZÁTOR KONFERENCIE              

 

                                                                             POD ZÁŠTITOU

         

                               

  


  

ODBORNÍ PARTNERI
                                                

  


 

HLAVNÍ PARTNERI

                          

  


  

PARTNERI
                                    

  


 

V SPOLUPRÁCI

                                                         

                                                          

 


 

MEDIÁLNI PARTNERI