11. – 12. apríl 2013 Konferenčná sála VERITAS, Dominikánske námestie, Košice 040 01, Slovensko

DISKUSIA 3 - 1. deň

Dr. Vladimír Mičieta

Vladimír Mičieta pôsobí ako manažér pre vládne a verejné záležitosti vo firme Johnson & Johnson. Zároveň pôsobí ako predseda Výboru Americkej obchodnej komory pre zdravotnú starostlivosť a podpredseda Slovenskej asociácie dodávateľov zdravotníckych pomôcok. Pred tým pôsobil v rôznych pozíciách v rámci firmy Johnson & Johnson, vrátane pozície manažéra vzťahov so zákazníkmi, manažéra pre vládne vzťahy, špecialistu na rozvoj biznisu a obchodného zástupcu. Pán Mičieta má titul magistra vo fyziológií a etológií z Univerzity Komenského a titul doktora lekárskych vied z Concordia College and University.

 

MUDr. Jozef Weber

 

MUDr. Jozef Weber sa narodil 30. 11. 1950. Je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Neskôr získal atestácie v  internej medicíne (1981), v pneumoftizeológii (1984), v internej medicíne (1992), v gerontológii a geriatrii (1996). V rokoch 1999 – 2001 absolvoval školu verejného zdravotníctva SZÚ.

Od roku 1997 pracuje v špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor n.o. Nitra ako lekár.  V rokoch 1984 -1994 ako primár oddelenia funkčnej diagnostiky, v rokoch 1994-1996 ako primár     pneumologického oddelenia a v súčasnosti ako primár geriatrického oddelenia. V rokoch 1998 – 2001 pôsobil ako štátny krajský lekár na Krajskom úrade v Nitre.  

Medzi jeho odborné aktivity z odboru organizácia zdravotníctva a verejné zdravotníctvo patria:
•    WHO Cross Sectional Multicountry, Multimodal Health Survey 2001 – 2002: Slovakia – odborný spolupracovník ( príprava manuálov, spolupráca s agentúrou prevádzajúcou prieskum)
•    WHO World Health Survey 2003-2004: Slovakia – odborný spolupracovník pre Slovensko (asistencia pri preklade a úprave manuálov, školenie anketárov, spolupráca pri kontrole zberu dát a štatistickom vyhodnotení).
•    Pohyb pacientov ústavných zariadení Nitrianskeho kraja v roku 1999 – záverečná práca Škola verejného zdravotníctva SZÚ – analýza údajov poskytnutých NCZI
•    Práva pacientov na Slovensku – príprava Charty práv pacientov (2000-2001) – projektová štúdia. Analýza problematiky práv pacientov v slovenských médiách v roku 2000
•    10 ročné sledovanie vplyvov Jadrovej elektrárne Mochovce, Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice a Elektrárne Nováky na životné prostredie a zdravie v rokoch 1996-2006 – odborný konzultant.  
•    DRG Slovak Version – spolupráca pri prekladoch výkonov podľa orgánových systémov z G - DRG ( ÚDZS Bratislava 2011-2012)
•    DRG Slovensko – člen poradného výboru pre projekt delegovaný SLK 2012
•    DRG Slovensko – člen poradného výboru pre legislatívu DRG za SLK (2013 ÚDZS)
      
V rámci samosprávy pôsobil ako člen Mestského zastupiteľstva v Nitre počas troch volebných období (1992-1996, 1998 -2002, 2002-2006). V rokoch 1998-2002, 2002-2006 pôsobil ako predseda komisie Ministerstva zdravotníctva  pre sociálne veci, zdravotníctvo a bytovú politiku.

Medzi jeho odborné a politické aktivity v samospráve a výstupy v oblasti verejné zdravie a sociálne veci v kompetencii samospráv patria:  Analýza bytovej politiky v Nitre (2000 – koordinátor, spoluautor), program rozvoja bývania v Nitre (2005 – oblasť zdravotníctvo, sociálne veci a bytová politika –  koordinátor, spoluautor), Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra (verzia 2006 – spolupracovník), Komunitný plán Mesta Nitra( verzia 2006 – koordinátor, spoluautor), Analýza sociálneho kapitálu sídliska Párovce Nitra (2008 – koordinátor, spoluautor), Program regenerácie sídliska Párovce, obnova bytových susedstiev – čiastková úloha, Zdravé mesto Nitra (2002 - 2010 –  podpredseda výboru).

Okrem vyššie uvedených aktivít pôsobil v rokoch 1999-2003 ako člen Správnej rady Sociálnej poisťovne, v rokoch 1996-2002 ako člen prezídia Slovenskej lekárskej komory a od roku 2006 až doteraz  je členom kontrolného a zahraničného výboru Slovenskej lekárskej komory. V rámci Nitrianskej komunitnej nadácie pôsobí od roku 2000 ako člen správnej rady.


Záujem v oblasti vedúcej pozície v samospráve:
•    Sociálna oblasť v samospráve, sociálne zdravotná oblasť – legislatíva, princípy dlhodobej starostlivosti, jej organizácia a financovanie
•    Bývanie – fungovanie trhov, úloha jednotlivých hráčov, legislatíva, plánovanie bývania na celoštátnej a miestnej úrovni, faktory zdravia a bývanie
•    Doprava na miestnej úrovni, doprava a zdravie, miestna politika v doprave
•    Zdravé mesto
•    Efektívne, účinné a priateľské fungovanie samosprávy, hodnotenie dopadov rozhodnutí na miestnej úrovni   

 

prof. MUDr. Štefan Lukačín, CSc.

 

profil 

 


 

 

      foto

Kontakt

Dr. Vladimír Mičieta
Karadžičova 12
821 08 Bratislava

 

 

Kontakt

MUDr. Jozef Weber
Nemocnica Sv. Svorada Zobor
Kláštorská 134
949 80 Nitra

 

 

 

Kontakt

 

profil

 

GENERÁLNY PARTNER

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA

 

ORGANIZÁTOR KONFERENCIE              

 

                                                                             POD ZÁŠTITOU

         

                               

  


  

ODBORNÍ PARTNERI
                                                

  


 

HLAVNÍ PARTNERI

                          

  


  

PARTNERI
                                    

  


 

V SPOLUPRÁCI

                                                         

                                                          

 


 

MEDIÁLNI PARTNERI