11. – 12. apríl 2013 Konferenčná sála VERITAS, Dominikánske námestie, Košice 040 01, Slovensko

DISKUSIA 2 - 1. deň

prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc.

prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc. je od roku 1992 prednostom Ústavu patologickej fyziológie LF UPJŠ Košice. Od roku 2009 pracuje aj na Univerzite v Miskolci. Vyučuje rôzne predklinické predmety v štyroch jazykoch. Vo výskume sa zaoberá  predovšetkým diabetológiou, oxidačným poškodením a problémami klinickej biochémie. Zaoberá sa aj otázkami verejného zdravotníctva a financovania zdravotnej starostlivosti.
Je autorom jednej monografie, niekoľkých učebníc a učebných textov v slovenskom a anglickom jazyku a veľkého počtu vedeckých a odborných prác v renomovaných zahraničných a domácich časopisoch. Vychoval 8 doktorandov a mnohí z jeho mladších spolupracovníkov získali akademické tituly docent a profesor.
V minulosti bol mimoriadne aktívny v ponovembrovej transformácii slovenského vysokého školstva. Bol predsedom Univerzitného senátu UPJŠ, predsedom Rady vysokých škôl Slovenskej republiky a prorektorom UPJŠ.
Okrem pedagogickej a vedeckej činnosti je aktívny aj v spoločenskom živote, napríklad ako poslanec samosprávy Staré mesto Košice, zakladateľ nadácie Providencia a člen Spoločnosti kresťanskej inteligencie.
Je ženatý, má tri dospelé dcéry a štyri vnúčatá. K jeho koníčkom patrí predovšetkým beletria a výtvarné umenie. Zo športov sa aktívne venuje plávaniu a najnovšie aj yachtingu.  Jeho otec, Oliver Racz starší bol významným spisovateľom a prekladateľom slovenskej literatúry do maďarčiny. Sestra Katarína bola známa šermiarka a súčasne je aktivistkou fair play hnutia.

 

Meno diskutéra 2

 

profil 

 

Meno diskutéra 3

 

profil 

 


 

  foto   foto

Kontakt

prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc.

Ústav patologickej fyziológie
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta
Tr. SNP 1, 040 66 Košice - Západ
T: 640+ kl.-4476
E: oliver.racz@upjs.sk

 

Kontakt

 

profil

 

Kontakt

 

profil

 

GENERÁLNY PARTNER

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA

 

ORGANIZÁTOR KONFERENCIE              

 

                                                                             POD ZÁŠTITOU

         

                               

  


  

ODBORNÍ PARTNERI
                                                

  


 

HLAVNÍ PARTNERI

                          

  


  

PARTNERI
                                    

  


 

V SPOLUPRÁCI

                                                         

                                                          

 


 

MEDIÁLNI PARTNERI