11. – 12. apríl 2013 Konferenčná sála VERITAS, Dominikánske námestie, Košice 040 01, Slovensko

DISKUSIA 1 - 1. deň

JUDr. ICDR. Juraj Jurica, PhD.

Juraj Jurica je rím.-kat. kňaz Košickej arcidiecézy. Vysvätený v r. 2002. V r. 1995 ukončil štúdium Právnickej Fakulty UK v Bratislave (JUDr.) a nastúpil na formáciu v kňazskom seminári v Košiciach. Od r. 1998 pokračoval vo formácii a štúdiu na Lateránskej Univerzite v Ríme. Štúdium ukončil doktorátom z cirkevného práva (ICDr. PhD.). Je vyučujúcim kánonického a civilného práva na Teologickej fakulte KU, sudcom Metropolitného tribunálu a členom presbyterskej rady Košickej arcidiecézy.
Pravidelne pracuje v letných mesiacoch v diecéze Tampa-St. Petersburg v USA. Spolupracuje s TV Lux a rádiom Lumen. Svoje príspevky publikuje na http://jurica.sk/    
 

 

JUDr. Ondrej Škodler

JUDr. Ondrej Škodler sa narodil 4.9.1953. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od  roku 1992 pôsobí ako komerčný právnik, v roku 1997 sa stal advokátom.
Problematike zdravotníctva sa venuje od roku 1994.
Od tohto roku  je právnym poradcom Slovenskej lekárskej komory, v minulosti bol právnym zástupcom Slovenskej lekárnickej komory, Slovenskej komory zubných lekárov a ďalších organizácií v zdravotníctve.
Obhajuje lekárov v trestných konaniach, zastupuje lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v občianskoprávnych a správnych konaniach.
Je autorom niekoľkých desiatok odborných článkov, prednášok, spoluautorom publikácie Medicínske právo, Barancová a kolektív, Veda 2008.
 

 

MUDr. Peter Bandura, PhD.

Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach vyštudoval v roku 1981. Absolvoval špecializáciu z chirurgie 1.stupňa v roku 1985.  V rokoch 1989 až 1991 pôsobil ako expert v oblasti chirurgie v rámci medzinárodnej kooperácie v Tunisku. Špecializáciu z chirurgie 2.stupňa absolvoval v roku 1992.
Postgraduálne vzdelávanie v Centre laparoskopickej chirurgie v Bordeaux vo Francúzsku v roku  1993 a 1994. Do roku 1999 pracoval ako ordinár pre endoskopickú chirurgiu v NsP v Prešove. V rámci nadstavbovej špecializácie z Organizácie a riadenia zdravotníctva v r. 2002 sa venoval optimalizácii
siete zdravotníckych zariadení v prešovskom kraji. V roku 2002 absolvoval Letnú škola WHO - Reforma zdravotníctva v prístupových krajinách a Systémy zdravotného poistenia v Chorvátsku. V rokoch 1999-2002 pôsobil ako krajský štátny lekár a vedúci odboru zdravotníctva prešovského kraja. Od r. 2002 do r. 2007 pracoval ako vedúci lekár centra jednodňovej chirurgie. V rokoch
2007-2010 bol riaditeľom pobočky ÚDZS v Prešove. Od r. 2011 pôsobí ako národný koordinátor pre bezpečnosť pacientov SZO a MZ SR. Prednáša a publikuje v oblasti bezpečnosti pacientov na Slovensku. V roku.2012 obhájil na VŠZaSP sv.Alžbety v Bratislave dizertačnú prácu na tému: Prínos dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou z hľadiska ochrany práv a bezpečnosti pacientov.
 

JUDr. Dušan Podolský

 Ukončil Právnickú fakultu Univerzity P.J. Šafárika v roku 1998. V roku 2000 absolvoval rigoróznu skúšku v študijnom odbore právo. V roku 2003 bol zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory a v roku 2004 získal odbornú spôsobilosť - Ohodnocovanie majetku podnikov. V rokoch 1998-1999 pracoval ako samostatný odborný radca na Exekútorskom úrade v Košiciach, v rokoch 1999-2002 ako právnik Ústredného daňového riaditeľstva SR, pracovisko Košice. Od júna 2002 pracuje v spoločnosti Nemocnica Košice-Šaca ako právnik a vedúci Odboru právneho, personalista a člen vedenia spoločnosti Nemocnica Košice-Šaca a.s.1. súkromná nemocnica.

 


 

         

GENERÁLNY PARTNER

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA

 

ORGANIZÁTOR KONFERENCIE              

 

                                                                             POD ZÁŠTITOU

         

                               

  


  

ODBORNÍ PARTNERI
                                                

  


 

HLAVNÍ PARTNERI

                          

  


  

PARTNERI
                                    

  


 

V SPOLUPRÁCI

                                                         

                                                          

 


 

MEDIÁLNI PARTNERI