11. – 12. apríl 2013 Konferenčná sála VERITAS, Dominikánske námestie, Košice 040 01, Slovensko

JUDr. Maroš Matiaško, LL.M.

späť na program

 


 

JUDr. Maroš Matiaško, LL.M.

JUDr. Maroš Matiaško, LL.M. sa narodil v Žiline. Právnickú fakultu vyštudoval v Olomouci (2007). V roku 2011 ukončil s vyznamenaním právnickú fakultu v Holandskom Utrechte, obor medzinárodné právo ľudských práv. V roku 2011 a 2012 stážoval v Londýnskej organizácii INTERIGHTS. Maroš Matiaško v súčasnosti pôsobí v advokácii a spolupracuje s mimovládnymi organizáciami, najmä s Mental Disability Advocacy Center a Ligou lidských práv. V Českej republike sa podieľal na príprave reformy opatrovníctva, pripomienkoval zákon o sociálnych službách, zákon o zdravotných službách a procesné predpisy. Je autorom monografie spoločne s Janou Marečkovou o problematike spôsobilosti na právne úkony: „Člověk s duševním postižením a jeho právní jednání -- Otázka opatrovnictví dospělých“; autorom analýzy právnych aspektov deinštitucionalizácie sociálnej starostlivosti podľa článku 19 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a viacerých odborných článkov. Maroš Matiaško sa systematicky venuje litigácii ľudskoprávnych prípadov, spolupracoval na celej rade prípadov pred Európskym súdom pre ľudské práva (napr. Bureš proti Českej republike, Sýkora proti Českej republike, Červenka proti Českej republike, a ďalšie) a pred českým a slovenským ústavným súdom.

 

 

 

Problematika nedobrovoľných hospitalizácií a liečby z hľadiska absolútneho zákazu zlého zaobchádzania s človekom so zdravotným postihnutím

Nedobrovoľné hospitalizácie a nedobrovoľná liečba ľudí s duševným postihnutím môžu veľmi úzko súvisieť s absolútnym zákazom mučenia, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania. Tento vzťah, ktorý ale nie je na prvý pohľad úplne zrejmý, si vyžaduje hlbšiu analýzu. Cieľom môjho príspevku je definovanie špecifických faktorov, ktoré môžu pri poskytovaní nedobrovoľnej zdravotnej starostlivosti založiť mučenie, neľudské a ponižujúce zaobchádzanie, a to s ohľadom na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva a relevantné dokumenty OSN.

 

 


  

 

 

Kontakt

JUDr. Maroš Matiaško, LL.M.

E: mmatiasko@mdac.info

 


 

späť na program

GENERÁLNY PARTNER

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA

 

ORGANIZÁTOR KONFERENCIE              

 

                                                                             POD ZÁŠTITOU

         

                               

  


  

ODBORNÍ PARTNERI
                                                

  


 

HLAVNÍ PARTNERI

                          

  


  

PARTNERI
                                    

  


 

V SPOLUPRÁCI

                                                         

                                                          

 


 

MEDIÁLNI PARTNERI