11. – 12. apríl 2013 Konferenčná sála VERITAS, Dominikánske námestie, Košice 040 01, Slovensko

Dr. Gijs van Dijck, LL.M.

späť na program

 


 

Gijs van Dijck, LL.M., PhD.

Dr. Gijs van Dijck LL.M. je docentom na Právnickej fakulte Univerzity  v Tilburgu, Holandsko.  Je vedeckým pracovníkom zaoberajúcim sa empirickým výskumom,  ktorý sa špecializuje na právo občianskoprávnych deliktov, bankrotové právo a metodológiu výskumu vrátane empirického právneho výskumu.  
V rámci svojho vedeckého výskumu sa zaoberá otázkou, či má právna zodpovednosť za následok obranné (defenzívne) praktiky, skupinovými žalobami, financovaním pri bankrote,  protiintuitívnym prístupom vo vedeckom právnom výskume a otázkou, ako empirický právny výskum  zlepšuje právnu metodológiu. Dr. Van Dijck vedie kurzy práva občianskoprávnych deliktov, zmluvného práva, vlastníckeho práva, rodinného práva, právnej metodológie a empirického právneho výskumu.
Prednášal na viacerých konferenciách, vrátane konferencií na Harvarde a Yali. V roku 2011 bol hosťujúcim profesorom na Standfordskej univerzite. Je zastupujúcim sudcom (rechter-plaatsvervanger) na súde v Brede, Holandsko.
 


 

Kto sa bojí žaloby?

Príspevok sa zaoberá otázkou, či sa má oblasť zdravotníctva obávať žalôb, ktoré vyúsťujú do povinnosti zaplatiť náhradu škody:  Majú žaloby za následok také rozhodnutia o zdravotnej starostlivosti, ktoré smerujú k ochrane pred právnou zodpovednosťou než k poskytnutiu náležitej zdravotnej starostlivosti? Ak žaloby majú za následok tzv. „obrannú medicínu“, ovplyvňujú rozhodovanie o zdravotnej starostlivosti,  a následne zdravotnú starostlivosť. Empirické štúdie ukazujú, že žaloby môžu a nemusia vyústiť do obrannej medicíny. To závisí od toho, ako sa obranná medicína zadefinuje, konceptualizuje a skúma. Okrem toho, empirické štúdie prinášajú rozporuplné výsledky, v niektorých prípadoch sa účinky preukazujú, v iných nie. Autor sa bude zaoberať otázkou, čo sa dá usúdiť z výsledkov výskumov tj. či výsledky dávajú vzniknúť strachu zo žalôb.
Závery z tohto príspevku sú relevantné pre výskumníkov a tvorcov politík, ktorí zvažujú také reformy práva, ktoré by ochránili zdravotnícky stav pred zodpovednosťou alebo práve naopak zlepšili možnosti pacientov v prípade, že požadujú náhradu škody.
 

 


  


 

Kontakt

Gijs van Dijck, LL.M., PhD.
Tilburská univerzita v Tilburgu
Právnická fakulta
E : g.vandijck@tilburguniversity.edu


 


 

späť na program

GENERÁLNY PARTNER

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA

 

ORGANIZÁTOR KONFERENCIE              

 

                                                                             POD ZÁŠTITOU

         

                               

  


  

ODBORNÍ PARTNERI
                                                

  


 

HLAVNÍ PARTNERI

                          

  


  

PARTNERI
                                    

  


 

V SPOLUPRÁCI

                                                         

                                                          

 


 

MEDIÁLNI PARTNERI