11. – 12. apríl 2013 Konferenčná sála VERITAS, Dominikánske námestie, Košice 040 01, Slovensko

JUDr. Lucia Madleňáková

späť na program

 


 

JUDr. Lucia Madleňáková

 

Je odbornou asistentkou  na Katedre správneho práva a správnej vedy Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde začala pracovať v roku 2006 jako projektová asistentka projektu „Praktické formy výuky na PF UP“. Súčasťou projektu bolo znovuobnovenie právnych kliník na PF UP, na čom sa ako členka Centra pre klinické právne vzdelávanie podieľa dodnes. Učí předmět Street law (Právo pre každý deň) a je supervízorkou Administratívnoprávnej kliniky. Je taktiež členkou celosvetovej organizácie GAJE (Global Aliance for Justice Education), ktorá je zameraná na klinické vzdelávanie.
Okrem kliník tiež vyučuje Správne právo, Správne právo trestné a Správne súdnictvo na PF UP. Od svojich školských čias sa zameriava na problematiku náboženskej slobody, kedy svoju diplomovú prácu napísala na tému vzťahu štátu a cirkví a svoju rigoróznu prácu, ktorá bola tiež publikovaná pod názvom Výhrada svědomí jako součást svobody myšlení, svědomí a náboženského vyznání (Linde Praha 2010), venovala tejto problematike. Píše tiež odborné články napr. do časopisu Správne právo či Acta Iuridica Olomucensis.
Bola účastníčkou mnohých školení, workshopov, odborných seminárov a konferencií na rôzne témy z oblasti jej záujmu (napríklad v Španielsku, Veľkej Británii, Francúzsku, Poľsku či Slovensku). Absolvovala aj niekoľko odborných stáží například v New Yorku na Columbia Law School či v Španielsku na Právnickej fakulte Univerzity vo Valencii. V súčasnosti spracúva svoju dizertační prácu týkajúcu sa náboženskej slobody v správnom práve a pripravuje, jako súčasť autorského týmu, komentár k § 50 ods. 2 zákona o zdravotných službách.

 

„Výhrada“ pacienta vo forme skôr prejaveného priania a nová úprava v zákone o zdravotných službách

Výhrada svedomia je neoddeliteľnou súčasťou slobody svedomia, ktorá je ako základné právo chránená nielen predpismi najvyššej právnej sily na národnej úrovni, ale taktiež na úrovni medzinárodnej. Zákon o zdravotných službách, platný od nedávna v Českej republike, zakotvil explicitne možnosť uplatnenia výhrady svedomia lekára. Ako je to však s pacientmi? Majú aj oni právo odmietnuť liečbu, v prípade ohrozenia ich života a je takéto odmietnutie prejavom výhrady svedomia? A čo v prípade, ak nie sú schopní vykonať právny úkon odmietnutia liečby, protože k tomu nie sú zdravotne spôsobilí? Dá sa vtedy využiť inštitút „skôr prejaveného priania“? Na tieto aj ďalšie otázky budem hľadať odpoveď vo svojom príspevku, který bude reagovať na zmenu českej legislativy a hodnotiť jej dopad na reálny život pacientov.

 

 

 

 


  


 

Kontakt

JUDr. Lucia Madleňáková

Katedra správního práva a správní vědy
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
E: lucia.madlenakova@upol.cz

 


 

späť na program

GENERÁLNY PARTNER

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA

 

ORGANIZÁTOR KONFERENCIE              

 

                                                                             POD ZÁŠTITOU

         

                               

  


  

ODBORNÍ PARTNERI
                                                

  


 

HLAVNÍ PARTNERI

                          

  


  

PARTNERI
                                    

  


 

V SPOLUPRÁCI

                                                         

                                                          

 


 

MEDIÁLNI PARTNERI