11. – 12. apríl 2013 Konferenčná sála VERITAS, Dominikánske námestie, Košice 040 01, Slovensko

Prof. JP van Dijk MD PhD LLM

späť na program

 


 

Prof. JP van Dijk MD PhD LLM

Prof. J.P. Van Dijk, MD PhD LLM vyštudoval medicínu a právo na Univerzite v Groningene, Holandsko. Okrem sociálnej medicíny, ktorá bola predmetom záujmu Katedry,  ku ktorej patril, roky prednášal na tému Medicínskeho práva na Fakulte lekárskych vied v Groningene. Je vedeckým riaditeľom študijného programu Kosice Institute for Society and Health (KISH) a v roku 2012 bol ocenený Zlatou Medailou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Okrem toho participuje na rozvoji Olomouc University Society and Health institute (OUCHI) na Palackého univerzite v Olomouci. Je spoluautorom okolo 100 (S)SCI článkov.
 
 

 

 

Prenos autonómie pacienta do právnej úpravy v Holandsku

Cieľ: Predviesť ako je slovná konštrukcia "autonómia pacienta" vykladaná v práve Holandska
Metódy: Budú zvýraznené problémy holandského práva v otázke dohody o zdravotnej starostlivosti
Závery: Vzhľadom na informačnú disproporciu medzi lekárom a pacientom je zvolený systém, ktorý umožňuje pacientovi rozhodnúť sa, po tom ako bol informovaný lekárom. Témy, ktoré by mali byť zvýraznené lekárom, sú právne zakotvené; medzi nimi je aj informovaný súhlas. Pacient sa nemôže rozhodnúť úplne autonómne, pretože poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má obmedzené právo odmietnuť niektoré požiadavky. Pacient sa môže rozhodnúť slobodne v otázkach zdravia za predpokladu, že dosiahol určitý vek. Ďalej je popísaný druh starostlivosti, ktorý by mal poskytovateľ zvoliť, taktiež  je nepriamo popísaný postup ako by mala byť zdravotná staroslivosť poskytovaná. Pacient má okrem iných práv, právo vyžiadať si kópiu jeho zdravotnej karty.
Diskusia: V Holandsku bola slovná konštrukcia "autonómia pacienta" prevedená do právnej úpravy približne pred 15 rokmi. Po období, ktoré sa už nezameriavalo na dôveru medzi lekárom a pacientom, ale na jeho výklad v práve, si obe strany zvykli na novú  situáciu.

 

 

 


  


 

Kontakt

Assoc. Prof. JP van Dijk MD PhD LLM
Dept Community & Occupational Health
University Medical Center Groningen
Ant. Deusinglaan 1
9713 AV Groningen
The Netherlands

 


 

späť na program

GENERÁLNY PARTNER

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA

 

ORGANIZÁTOR KONFERENCIE              

 

                                                                             POD ZÁŠTITOU

         

                               

  


  

ODBORNÍ PARTNERI
                                                

  


 

HLAVNÍ PARTNERI

                          

  


  

PARTNERI
                                    

  


 

V SPOLUPRÁCI

                                                         

                                                          

 


 

MEDIÁLNI PARTNERI