11. – 12. apríl 2013 Konferenčná sála VERITAS, Dominikánske námestie, Košice 040 01, Slovensko

doc.ThDr. Ing. Inocent M. Szaniszló, PhD., OP

späť na program

 


 

doc. ThDr. Ing. Inocent M. Szaniszló, PhD., OP

 

Autor pracuje v oblasti všeobecnej a špeciálnej teologickej etiky ako aj politickej filozofie a za jeho vedecké výsledky bol menovaný Najlepším odborným asistentom teologickej fakulty v Košiciach v roku 2008, a najlepším docentom v roku 2009 a 2010. Pracuje s Prof. Matthiasom Vogtom z Vyšokej školy Zittau-Goerlitz na projekte Kultúrneho manažmentu Cirkví a takisto v dvoch sieťach CEEPUSu: bioetická sieť ACEBE Prof. Sigrid Muellerovej (asociácie bioetikov strednej a východnej Európy so sídlom vo Viedni pri Inštitúte systematickej teológie Univerzity Viedeň) ako aj sociálno-etická sieť Prof. Ingebor Gabriel pri tej istej Univerzite. Zároveň už 2 roky prednáša bioetiku Na odbornom kolégiu sv. Pavla pri Pedagogickej fakulte Benedeka Eleka Západomaďarskej Univerzity v Šoproni (aj v programe Erazmus) a pracuje s kolegom prof. W. Schauppom v rakúskom Grazi, pri formáciu doktorandov v oblasti morálnej teológie.

 

Etická analýza vývoja vzťahu pacienta a lekára v modernej dobe

 

Ak sa chceme zaoberať vývojom vzťahu medzi pacientom a jeho ošetrujúcim lekárom, nesmieme zabudnúť na zodpovedajúcu dobovú filozofiu, ktorá takýto vzťah výrazne ovplyvnila. Aj vďaka modernému pokroku prešiel tento vzťah mnohými etapami ako napríklad prehnaným zbyrokratizovaním, zošnurovaním zákonmi a vlastným súhlasom pacienta namiesto prenosu na tzv. otcovskú autoritu (paternalizmus). Lekár pri napĺňaní lekárskeho étosu sám prešiel viacerými fázami premeny modernej medicíny: často sa z tejto profesie stalo zamestnanie namiesto povolania, alebo stať sa dôveryhodným z dôvodu odbornej kompetencie namiesto osobnej integrity. Napriek tomu, že sa nachádzame v kresťansky orientovanej časti strednej Európy, náš vedecký (a teda aj medicínsky) svet sa skôr ubera novovekým pre kresťanstvo nie vždy priaznivým filozofickým smerom. Takto výrazný paternalizmus sa vo vzťahu lekár-pacient ukazuje ako nespracovaná reflexia uznania morálnej (Kantom založenej) autonómie ako etickej požiadavky a princípov sebaurčenia a ľudských práv. Najťažšie je možné tento princíp autonómie uznať v hraničných prípadoch, kedy ľudia z dôvodu svojej choroby čiastočne, alebo trvale nie sú schopní viesť samostatný a nezávislý život. Napriek tomu sa významní európski etici zhodujú, že práve v týchto hraničných situáciách bude potrebné naďalej zdôrazňovať platnosť myšlienky mravnej autonómie a distributívnej spravodlivosti, aj keď sa s jej pomocou musí rešpektovať a aktívne vyžadovať zodpovednosť zúčastnených aspoň indirektnou formou informovaného súhlasu pacienta. Pomocou modernej reflexie etických princípov sa dokážeme v tomto vzťahu vyvarovať práve obávaného napätia z lekárskeho autoritarizmu.

 


  


 

Kontakt

 

doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló, Ph.D.

Inštitút aplikovanej etiky prof. Alexandra Spesza
pri Teologickej fakulte Katolíckej univerzity Ružomberok v Košiciach
Hlavná 89
041 21 Košice

E: vladimir.szaniszlo(at)ku.sk

 


 

späť na program

GENERÁLNY PARTNER

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA

 

ORGANIZÁTOR KONFERENCIE              

 

                                                                             POD ZÁŠTITOU

         

                               

  


  

ODBORNÍ PARTNERI
                                                

  


 

HLAVNÍ PARTNERI

                          

  


  

PARTNERI
                                    

  


 

V SPOLUPRÁCI

                                                         

                                                          

 


 

MEDIÁLNI PARTNERI