11. – 12. apríl 2013 Konferenčná sála VERITAS, Dominikánske námestie, Košice 040 01, Slovensko

JUDr. Ivan Humeník, PhD., Mgr. Tomáš Lipták

späť na program

 


 

Clara pacta, boni amici: "zmluvnosť " vo vzťahu medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
 

Článok sa venuje aktuálnej téme – analýze zmluvného právneho vzťahu medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Článok si dáva za cieľ ponúknuť komplexný pohľad na uvádzaný vzťah nielen z hľadiska právneho, či ekonomického, ale v rámci možností aj etického. V prípade vzťahu poskytovateľ – pacient sa jedná sa o špecifickú  reláciu, ktorý obsahuje prvky administratívneho, zmluvného, a vykazuje prítomnosť znakov aj spotrebiteľského vzťahu. Slovenská právna úprava s týmto prierezovým chápaním doteraz nerátala.
Z tohto dôvodu je nutné opätovné prehodnotenie právneho postavenia medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Na základe takéhoto postoja bude možné hlbšie pochopiť špecifickosť tohto vzťahu a prispôsobiť tomu právne  využitie zmluvnej slobody v duchu „Clara pacta, boni amici“.
Pre jasnejšiu ilustráciu je ponúknutá komparácia právneho vzťahu lekár – pacient a jeho tradícia v podmienkach Slovenskej republiky s vývinom tohto inštitútu v podmienkach vybraných zahraničných štátov, ako aj názory zahraničných autorít.

 


 

JUDr. Ivan Humeník, PhD.

 

JUDr. Ivan Humeník, PhD. sa narodil v Košiciach. Právnickú fakultu vyštudoval v Trnave (2003). Po ukončení druhého stupňa vysokoškolského štúdia sa vrátil do Košíc kde vykonával právnickú prax vo viacerých neziskových organizáciách a neskôr v oblasti advokácie. V roku 2006 získal na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave titul JUDr. a roku 2011, pod vedením prof. JUDr. Petra Vojčíka, CSc., obhájil na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach dizertačnú prácu týkajúcu sa ochrany osobnostných práv pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a bol mu udelený titul PhD.. Ivan Humeník sa dlhodobo orientuje na problematiku medicínskeho práva. Na Právnickej fakulte UPJŠ v  Košiciach vedie predmet "Medicínske právo". Okrem akademickej činnosti vykonáva advokátsku prax v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS a podieľa sa na činnosti Komory pre medicínske právo - MEDIUS, ktorej vznik spoluinicioval. Je členom Svetovej asociácie pre medicínske právo (WAML), sudcom Rozhodcovského súdu pre medicínske záležitosti a autorom mnohých odborných článkov z oblasti medicínskeho práva. Ivan Humeník je členom redakčnej rady Časopisu zdravotnického práva a bioetiky (MedLaw Journal) vydávaného Ústavom státu a práva Akademie věd ČR, v.v.i. a členom redakčnej rady odborného recenzovaného časopisu Slovenský lekár. Je autorom monografie “Ochrana osobnosti a medicínske právo” (2011), editorom zborníka “Informovaný súhlas a inštitút predchádzajúceho priania” (2011) a spolueditorom medzinárodného zborníka “Biomedicínsky výskum – právne, eticky, filozoficky” (2012). Okrem advokátskej a akademickej činnosti sa venuje aj vzdelávaniu v oblasti medicínskeho a farmaceutického práva. 

Mgr. Tomáš Lipták

 

Tomáš Lipták absolvoval Právnickú fakultu Univerzity UPJŠ v Košiciach (2012).
Momentálne je doktorandom na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe na katedre medzinárodného práva v kombinovanej forme štúdia. V rámci dizertačnej práce sa venuje problematike ochrany a podpory priamych zahraničných investícií režimu EÚ.
Jeho odborný záujem spočíva taktiež v rozhodcovskom konaní, medicínskom práve a v práve duševného vlastníctva.
Taktiež spolupracuje s Komorou pre medicínske právo MEDIUS pri analyzovaní relevantnej zahraničnej právnej úpravy a literatúry z oblasti medicínskeho práva.
Okrem iného vypomáha ako dobrovoľník v neziskovej organizácii European Information Society institute (EISi) v otázkach rozhodcovského práva a práva duševného vlastníctva. V publikačnej sfére prispieva ako redaktor do časopisu Legal Point – prílohy teoretického časopisu Právny obzor. Mimo vedeckej činnosti sa realizuje v študentskom spolku ELSA Praha v sekcií Seminars & Conferences.

 


  

 

Kontakt

 

JUDr. Ivan Humeník, PhD.

Advokátska kancelária h&h PARTNERS
Mäsiarska 6
040 01  Košice
Slovensko

T: 00421 55 694 39 91
M: 00421 917 610 644
E: humenik(at)hhpartners.eu


Kontakt

 

Tomáš Lipták

E: Tomas.Liptak(at)staff.cuni.cz

 

 


 

späť na program

GENERÁLNY PARTNER

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA

 

ORGANIZÁTOR KONFERENCIE              

 

                                                                             POD ZÁŠTITOU

         

                               

  


  

ODBORNÍ PARTNERI
                                                

  


 

HLAVNÍ PARTNERI

                          

  


  

PARTNERI
                                    

  


 

V SPOLUPRÁCI

                                                         

                                                          

 


 

MEDIÁLNI PARTNERI