11. – 12. apríl 2013 Konferenčná sála VERITAS, Dominikánske námestie, Košice 040 01, Slovensko

späť na program

 


 

Prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc.

absolvent (Farmaceutickej fakulty UK, Bratislava,doktor prírodovedy, kandidát farmaceeutických vied, profesor z odboru verejné zdravotníctvo v roku 1998. Pedagogicky pôsobí na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave, v rokoch 1995 -1997 ako externý pracovník na  Vysokej škole veterinárnej a farmaceutickej  v Brne. Vo vedeckej a odbornej činnosti pôsobí v oblasti utilizácie liekov, spolupracuje so ŠUKL Bratislava, Ministerstvom zdravotníctva a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Viac ako 10 rokov je národným predstaviteľom projektu ESAC, zameranom na hodnotenie utilizácie antibiotík v rámci EÚ. Pôsobí ako odborný garant projektu S-Medial, venovanom otázkam racionálneho používania antibiotík. Patrí medzi predstaviteľov farmakoekonomiky v SR, v rámci  ktorej aktívne prednáša a publikuje. Jedno funkčné obdobie pôsobil ako prodekan Farmaceutickej fakulty UK, od roku 1998 je vedúcim katedry. Pod jeho vedením ukončilo štúdium viac ako 100 diplomantov, niekoľko desiatok rigorozantov, 6 PhD a traja docenti, publikoval viac ako 200 prác v domácich a zahraničných časopisoch s 250 citáciami registrovaných v citačných indexoch,   je autor a spoluautor 20 knižných textov a učebníc.

 

PharmDr. Ing. Ivona Malovecká

PharmDr. Ing. Ivona Malovecká je absolventkou Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave a Národohospodárskej fakulty EU. Od ukončenia štúdia pôsobila v lekárni, kde sa aktívne venovala expedičnej činnosti, galenickej príprave, fakturačnej a riadiacej činnosti. Od roku 2012 pôsobí ako odborný asistent na Katedre organizácie a riadenia farmácie FaF UK a venuje sa problematike sociálnej farmácie, farmakoekonomiky a lekárenstva. V roku 2012 nastúpila na doktorandské štúdiu v odbore Lekárenstvo - sociálna farmácia.  

 

PharmDr. Daniela Mináriková, PhD.

PharmDr. Daniela Mináriková, PhD – je absolventkou Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave, odbor klinická farmácia. Postgraduálne doktoranské štúdium v odbore biochémia absolvovala na FaF UK v rokoch 1991 – 1994. Niekoľko rokov pôsobila na manažérskych pozíciách vo farmaceutických spoločnostiach, kde sa aktívne venovala marketingu a manažmentu v oblasti liekov, zdravotníckych pomôcok a výživových doplnkov.  Od roku 2010 pôsobí ako odborný asistent na Katedre organizácie a riadenia farmácie FaF UK a venuje sa problematike zdravotníckeho manažmentu, verejného zdravotníctva a farmakoekonomiky.


 

     

 

 


 

                                                           
                                    

       

Kontakt

Katedra organizácie a riadenia farmácie Farmaceutická fakulta UK Bratislava

Kalinčiakova ulica 8
832 32 Bratislava


E: foltan@fpharm.uniba.sk
T: 421 2 50117347
M: 0910 226 300


 

 

Kontakt

Katedra organizácie a riadenia farmácie Farmaceutická fakulta UK Bratislava

Kalinčiakova ulica 8
832 32 Bratislava

 

Kontakt

Katedra organizácie a riadenia farmácie Farmaceutická fakulta UK Bratislava

Kalinčiakova ulica 8
832 32 Bratislava

 

 


 

späť na program

GENERÁLNY PARTNER

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA

 

ORGANIZÁTOR KONFERENCIE              

 

                                                                             POD ZÁŠTITOU

         

                               

  


  

ODBORNÍ PARTNERI
                                                

  


 

HLAVNÍ PARTNERI

                          

  


  

PARTNERI
                                    

  


 

V SPOLUPRÁCI

                                                         

                                                          

 


 

MEDIÁLNI PARTNERI