11. – 12. apríl 2013 Konferenčná sála VERITAS, Dominikánske námestie, Košice 040 01, Slovensko

doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc.

späť na program

 


 

doc. JUDr. Ján Drgonec, Dr.Sc.

 

Doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc. od skončenia štúdia na Právnickej fakulte v Bratislave (1976) do konca roka 1992 pôsobil v Ústave štátu a práva SAV v Bratislave, najskôr ako interný vedecký ašpirant, potom ako vedecký pracovník. Ako hosťujúci profesor prednášal jeden semester na Texaskej univerzite v Austine. Tri roky prednášal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, potom na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od roku 2008 prednáša na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Popri pedagogickej činnosti vykonáva advokátsku prax.
   Jeho publikačná činnosť zahŕňa šestnásť knižne vydaných diel, z ktorých komentár k Ústave Slovenskej republiky vyšiel v troch vydaniach (2004, 2007 a 2012), Konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky v dvoch vydaniach (2008 a 2012) a  Moderná medicína a právo tiež v dvoch vydaniach (1982 a 1988). Je aj autorom približne 170 štúdií a článkov uverejnených v odborných právnických časopisoch. Najčastejšie a najradšej sa venuje témam z ústavného práva. Z odvetvia medicínskeho práva uverejnil samostatnú monografiu Ústavné práva a zdravotníctvo (Archa, 1996). V spoluautorstve s Pavlom Holländerom uverejnil už spomenutú knihu Moderná medicína a právo. Publikačná činnosť z medicínskeho práva zahŕňa okrem toho viac ako štyridsať článkov nielen v odborných časopisoch vydávaných na Slovensku, ale aj vo Francúzsku, Juhoafrickej republike, Maďarsku, Švajčiarsku a Walese. Predniesol referáty na 8. Svetovom kongrese medicínskeho práva (1988), 9. Svetovom kongrese medicínskeho práva (1991) a na 11. Svetovom kongrese medicínskeho práva (1996). Viedol skupinu expertov, ktorá pre Ministerstvo zdravotníctva SR pripravila návrh zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý Národná rada SR schválila ako zákon č. 277/1994 Z. z.
     V rokoch 1993 až 2000 bol sudcom prvého Ústavného súdu Slovenskej republiky. Po uplynutí funkčného obdobia sa stal členom prvej Súdnej rady Slovenskej republiky (2002 až 2007). Vo volebnom období 2002 – 2006 bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky a predsedom jej Ústavnoprávneho výboru.

 


 

 


  

     

 


 

späť na program

GENERÁLNY PARTNER

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA

 

ORGANIZÁTOR KONFERENCIE              

 

                                                                             POD ZÁŠTITOU

         

                               

  


  

ODBORNÍ PARTNERI
                                                

  


 

HLAVNÍ PARTNERI

                          

  


  

PARTNERI
                                    

  


 

V SPOLUPRÁCI

                                                         

                                                          

 


 

MEDIÁLNI PARTNERI