11. – 12. apríl 2013 Konferenčná sála VERITAS, Dominikánske námestie, Košice 040 01, Slovensko

PharmDr. Ondrej Sukeľ

späť na program

 


 

PharmDr. Ondrej Sukeľ

 

PharmDr. Ondrej Sukeľ absolvoval vysokoškolské štúdium farmácie na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2001). V roku 2004 získal na Slovenskej zdravotníckej univerzite špecializáciu v odbore Lekárenstvo a od roku 2006 je poskytovateľom lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni Don Bosco v Humennom.
V súčasnosti pôsobí ako 1. viceprezident Slovenskej lekárnickej komory a krajský odborník v odbore Lekárenstvo Prešovského kraja. Je členom redakčnej rady odborno-infomačného časopisu Lekárnické listy a pravidelným prednášajúcim v rámci programov sústavného vzdelávania. Vo svojej publikačnej a prednášateľskej činnosti sa venuje problematike regulácie výkonu povolania farmaceuta a poskytovania lekárenskej starostlivosti, tvorby a aplikácie zdravotníckej legislatívy a otázkam profesionálnej etiky.


 

Analýza legislatívneho vývoja v oblasti poskytovania lekárenskej starostlivosti od roku 1989

 

Zmena politického systému v roku 1989 zásadným spôsobom ovplyvnila všetky oblasti spoločenských vzťahov. Podstatnou zmenou v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti bolo umožnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami a súčasná privatizácia existujúcich zariadení.
Dovtedy platný zákon o starostlivosti o zdravie ľudu č. 20/1966 Zb. zveroval v § 11 kompetenciu poskytovať zdravotnícke služby výhradne štátu. V septembri 1991 došlo k novelizácii tohto zákona (419/1991 Zb.), ktorá umožnila poskytovanie zdravotníckych služieb aj v neštátnych zdravotníckych zariadeniach a v iných štátnych zdravotníckych zariadeniach, pričom podmienky poskytovania zdravotníckych služieb v nich mal ustanoviť osobitný zákon. Do jeho vydania mohli neštátne zdravotnícke zariadenia poskytovať starostlivosť na základe povolenia ministerstva zdravotníctva a za podmienok ním určených.
Ministerstvo zdravotníctva za týmto účelom vydalo Zásady poskytovania zdravotníckej starostlivosti v neštátnych zdravotníckych zariadeniach, ktoré o. i. zadefinovali pravidlá pre vznik prvých neštátnych verejných lekární v Slovenskej republike. Tieto zásady, napriek tomu, že nie sú všeobecne záväznou právnou normou nastolili právny stav, ktorého dôsledky determinujú tvorbu lekárenskej legislatívy dodnes.
Legislatívnu reguláciu lekárenskej starostlivosti, ako súčasti systému zdravotnej starostlivosti, je potrebné vnímať a hodnotiť vo viacerých rovinách. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je činnosťou so značnou dávkou informačnej asymetrie, ktorej potenciálne negatívne dopady na klienta (pacienta) majú ambíciu eliminovať práve definované legislatívne obmedzenia a systém kompetentných autorít. Spoločenský vývoj od roku 1989 určil v lekárenskej starostlivosti tri principiálne regulačné oblasti.
1.    Oblasť kvalifikačných požiadaviek na výkon povolania farmaceuta; v rámci nich definíciu odbornej spôsobilosti a rôznych úrovní kompetencií,
2.  Oblasť podmienok na povolenie poskytovať lekárenskú starostlivosť (prevádzku lekárne),
3.    Oblasť cenotvorby liekov a regulácie jej jednotlivých stupňov.
Každú z týchto oblastí upravuje komplex právnych noriem rozličnej sily. Ich systematickým hodnotením je možné odhadnúť očakávané trendy vývoja zdravotníckej legislatívy. Zároveň od zásadných spoločenských zmien a aplikácie viacerých reformných postupov uplynulo dostatočné dlhé časové obdobie, takže je možné hodnotiť dôsledky jednotlivých legislatívnych krokov.
Na základe dostupných údajov možno vysloviť závery
1.   Slovenská lekárenská legislatíva patrí medzi najliberálnejšie v rámci EU,
2. Od spoločenských zmien v roku 1989 dochádza k systematickému znižovaniu kvalifikačných požiadaviek na výkon povolania farmaceuta,
3. Kontrolné mechanizmy poskytovania lekárenskej starostlivosti sú nedostatočné,
4.  Odborná stavovská samospráva v zdravotníckych povolaniach de facto neexistuje,
5.   Cenotvorba liekov si vyžaduje zásadnú reformu a oddelenie hodnotenia farmaceutických výkonov od samotnej ceny lieku,
6. Na základe zahraničných skúseností možno očakávať snahy o monopolizáciu lekárenskej starostlivosti,
7.  Aplikácia modelov tzv. farmaceutickej starostlivosti by mala v záujme efektívnosti systému nájsť podporu štátu a zdravotných poisťovní.


 

 

 


  


 

Kontakt

PharmDr. Ondrej Sukeľ, Slovenská lekárnická komora- 1. viceprezident

Lekáreň Don Bosco
Námestie slobody 52
06601 Humenné

T: 057/4495 592
E: ondrej.sukel@gmail.com

 


 

späť na program

GENERÁLNY PARTNER

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA

 

ORGANIZÁTOR KONFERENCIE              

 

                                                                             POD ZÁŠTITOU

         

                               

  


  

ODBORNÍ PARTNERI
                                                

  


 

HLAVNÍ PARTNERI

                          

  


  

PARTNERI
                                    

  


 

V SPOLUPRÁCI

                                                         

                                                          

 


 

MEDIÁLNI PARTNERI