11. – 12. apríl 2013 Konferenčná sála VERITAS, Dominikánske námestie, Košice 040 01, Slovensko

Program

 Zmena v programe organizátorom je vyhradená.

1. DEŇ - 11. apríl 2013   2. DEŇ - 12. apríl 2013

 

 • 7.30 - 8.20   Registrácia účastníkov
 
 •  7.30 - 8.20   Registrácia účastníkov

 

    8.30 - 10.30   1. DOOBEDŇAJŠÍ BLOK       8.30 - 10.30   1. DOOBEDŇAJŠÍ BLOK

 

Kto/Ako/Akú legislatívu tvoríme v oblasti zdravotníctva?

 

Na akých princípoch by mala stáť normotvorba? Aká je povaha právnych predpisov v sektore zdravotníctva? Je v poriadku že sa presúva množstvo predpisov do výlučnej normotvorby MZ SR? Ako prebieha legislatívny proces? Kto predpisy tvorí? Sú do tvorby predpisov zaangažovaní všetci zainteresovaní (pacienti, zdravotné poisťovne, poskytovatelia, farmaceutické subjekty)? Na koho záujmy sa má najviac prihliadať? Aké sú negatíva a pozitíva súčasnej praxe? Ako bezpečne aplikovať nejasné normy?

 

Princíp autonómie vo vzťahu lekár - pacient

Čo je obsahom autonómie pacienta? Je jeho autonómia absolútna? Ako sa má vyrovnávať informačná asymetria medzi lekárom a pacientom? V akom rozsahu je pacient oprávnený regulovať obsah a rozsah zdravotnej starostlivosti, ktorá sa mu poskytuje? Je aj poskytovateľ/lekár autonómny pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti? Má byť vôľa pacienta rešpektovaná aj za cenu jeho smrti? Je informovaný súhlas nerealizovateľným cieľom alebo nevyhnutnou podmienkou praxe?

 

 • 8.30 - 8.45   Otvorenie konferencie

  


 


 

 • 10.30 - 10.45   coffee break
 
 • 8.30 - 8.45   Otvorenie konferencie

  


  

 

 • 10.30 - 10.45   coffee break

 

    10.45 - 12.30   2. DOOBEDŇAJŠÍ BLOK
      10.45 - 12.30   2. DOOBEDŇAJŠÍ BLOK

 

Kto platí za zdravotnú starostlivosť
(má solidarita svoje hranice)?

 

Ktoré princípy ovplyvnili súčasné nastavenie systému financovania zdravotnej starostlivosti? Sú tieto princípy prítomné aj v praxi a pociťujú ich poskytovatelia/pacienti/poisťovne? Aké sú pozitíva a negatíva súčasného systému? Existuje jednoduché riešenie existujúcich problémov? Môžme sa inšpirovať inými krajinami? Musíme byť solidárni a kde sú hranice solidarity? Je možné dosahovať zisk z prerozdeľovania verejných financií?

 

Nové - na pacienta orientované princípy

 

Orientácia na zdravie, nie na pretrvavajúcu chorobu. Liečit, alebo vyliečit? Kto nechce chorobu okrem pacienta? Kto profituje na chorobe? Aké sú princípy orientované na zdravie? Ako vie pacient ovplyvniť princípy v zdravotníctve? Majú miesto v systéme zdravotníctva "advokáti zdravia"? Má byť hlas pacienta a pacientskych organizácií viac relevantný? Ako to dosiahnuť?

 

 

   

    12.30 - 13.30   obed       12.30 - 13.30   obed

 

    13.30 - 15.30   1. POOBEDŇAJŠÍ BLOK
      13.30 - 15.30   1. POOBEDŇAJŠÍ BLOK

 

Kvalita vs. obmedzenosť zdrojov
(právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť)?

 

Na akých princípoch by malo stáť prerozdeľovanie služieb a zdrojov? Ako by sme mali "distribuovať" zdravotnú starostlivosť? Máme všetci právo na všetko? Ako rozhodovať v hraničných prípadoch? Máme vynakladať zdroje na terminálne chorých pacientov? Aká je súčasná lieková politika? Je lacnejšie vždy lepšie?

 

Kto a za čo nesie(me) právnu zodpovednosť?

 

Nesie poskytovateľ zodpovednosť aj za neúplné poučenie pacienta? Môže sa poskytovateľ zbaviť zodpovednosti širokým výpočtom rizík zdravotného výkonu? Aká je úloha informovaného súhlasu pri hodnotení právnej zodpovednosti? Je spravodlivé žiadať okrem náhrady škody aj náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch? Môžeme právnu zodpovednosť vyvodzovať aj u pacienta?

  

 • 13.30 - 13.45   PREZENTÁCIA GENERÁLNEHO 
  PARTNERA KONFERENCIE

  


 


 

 • 15.30 - 15.45   coffee break
 
 • 13.30 - 13.45   PREZENTÁCIA GENERÁLNEHO 
  PARTNERA KONFERENCIE

  


 


           
           
 


 

 • 15.30 - 15.45   coffee break

 

    15.45 - 17.30   2. POOBEDŇAJŠÍ BLOK
      15.45 - 17.30   2. POOBEDŇAJŠÍ BLOK

 

Poskytovateľ = podnikateľ?
Pacient = klient/spotrebiteľ?


 

Princíp ochrany vlastníctva v zdravotníckej realite. Je poskytovateľ povinný pomáhať aj za cenu ekonomickej straty? Je "zisk" legitímnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti? Akú povahu má právny vzťah poskytovateľ - pacient, na akých princípoch má byť budovaný?  Je pacient klientom/spotrebiteľom? Je vôbec možné/reálne, aby poskytovatelia dosahovali zisk?

 

Je Dohovor o ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím živým nástrojom alebo iba formálnym dokumentom?

 

Slovensko ako signatár Dohovoru - uvedomujeme si dopady našich záväzkov? Aký je reálny prínos Dohovoru pre zdravotne postihnutého? Ktorých vybraných oblastí sa ťažiskovo týka? Aké sú krátkodobé/dlhodobé politické a odborné ciele realizácie Dohovoru na Slovensku? Vedia o Dohovore zdravotne postihnuté osoby - teda tí, ktorých sa týka?

 


 

 • 17.30 - 17.45   záver konferenčného dňa
 

 

 • 17.30 - 17.45   záver konferenčného dňa

 

GENERÁLNY PARTNER

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA

 

ORGANIZÁTOR KONFERENCIE              

 

                                                                             POD ZÁŠTITOU

         

                               

  


  

ODBORNÍ PARTNERI
                                                

  


 

HLAVNÍ PARTNERI

                          

  


  

PARTNERI
                                    

  


 

V SPOLUPRÁCI

                                                         

                                                          

 


 

MEDIÁLNI PARTNERI