11. – 12. apríl 2013 Konferenčná sála VERITAS, Dominikánske námestie, Košice 040 01, Slovensko

Pozvánka

PÝTAJME SA A POMENUJME RIEŠENIA

 

Čo je základom pre zdravé fungovanie vzťahov v slovenskom zdravotníctve? Rešpektuje súčasné nastavenie nejaké princípy? Princípy sú základom pre tvorbu pravidiel a pre fungovanie spoločnosti. Medzi ich proklamovanou prítomnosťou a ich reálnym uplatňovaním v praxi zdravotníctva však môže existovať disproporcia. Transparentnosť  pri tvorbe legislatívy a právna istota? Solidarita? Ochrana vlastníctva, či povinnosť liečiť bez ohľadu na ekonomickú stratu? Kvalita liečby v optike obmedzenosti zdrojov? Ochrana osobnosti pacienta? Vyrovnávanie šancí zdravotne postihnutých?
Prijmite naše pozvanie byť súčasťou tohoto jedinečného podujatia! Nechajte sa obohatiť zaujímavými názormi a konfrontujte sa s novými výzvami. Prispejte svojou prítomnosťou, svojimi skúsenosťami a vedomosťami do mozaiky odpovedí na otázky praxe.

 

JEDINEČNÉ ZOSKUPENIE A KONKRÉTNY ODKAZ

 

Buďte účastní vzácneho zoskupenia popredných odborníkov z oblasti práva, ekonómie, bioetiky, morálnej teológie a medicíny Slovenska a zahraničia. Na jednom mieste, počas dvoch dní odznejú prednášky viac ako 20 špecialistov, ktorí budú následne konfrontovaní s niekoľkými desiatkami pozvaných diskutérov. Prostredníctvom moderovanej diskusie budú prednášajúci, diskutéri a účastníci konferencie formulovať svoj názor na jednotlivé konferenčné tézy. Prispejte aj Vy k syntéze názorov o konferenčných témach, formulujte svoje otázky a adresujte ich prednášajúcim. Odporúčania prednáškových panelov budú komunikované médiam, Národnej rade SR a Vláde SR. Názory prednášajúcich budú zachytené v odbornej publikácii (medzinárodný zborník).
Záštitu nad konferenciou prevzala MUDr. Darina Sedláková, MPH – riaditeľka kancelárie WHO na Slovensku, primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD., MPH. a JUDr. Zuzana Zvolenská, ministerka zdravotníctva SR.

 

BENEFITY PRE ÚČASTNÍKOV

 

Účastník získa priamo na konferencii medzinárodný recenzovaný  zborník, ktorý obsahuje príspevky prednášajúcich a ďalších autorov – exkluzívny odborný výstup využiteľný v ďalšej praxi.  Každý účastník získa Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, v prípade zdravotníckych pracovníkov s príslušným počtom kreditov. Konferencia má výrazne diskusný rozmer s dôrazom na vytvorenie efektívnych možností klásť otázky a ovplyvňovať konkrétny obsah odporúčaní pre všetkých zainteresovaných. Účastník konferencie má priestor konfrontovať svoje názory s názormi ďalších zúčastnených a možnosť nadobudnúť nové kontakty. Pre účastníkov ponúkame možnosť publikovania v online post-Zborniku, ktorý vydá organizátor do 5 mesiacov od konferencie.

 

GENERÁLNY PARTNER

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA

 

ORGANIZÁTOR KONFERENCIE              

 

                                                                             POD ZÁŠTITOU

         

                               

  


  

ODBORNÍ PARTNERI
                                                

  


 

HLAVNÍ PARTNERI

                          

  


  

PARTNERI
                                    

  


 

V SPOLUPRÁCI

                                                         

                                                          

 


 

MEDIÁLNI PARTNERI