11. – 12. apríl 2013 Konferenčná sála VERITAS, Dominikánske námestie, Košice 040 01, Slovensko

Aktuality / Bližšie predstavenie 1. doobedňajšieho bloku 1.dňa konferencie „Aké princípy vládnu zdravotníctvu?“Konferencia „Aké princípy vládnu zdravotníctvu?“ je pre svoj rozmanitý obsah a rozsah rozdelená do dvoch konferenčných dní 11.4.-12.4.2013 a uskutoční sa na Dominikánskom námestí v Košiciach.

V 1. doobedňajšom bloku prvého konferenčného dňa prednášajúci, diskutéri ponúknu účastníkom pohľad  a priblížia na akých princípoch by mala stáť normotvorba? Aká je povaha právnych predpisov v sektore zdravotníctva? Je v poriadku že sa presúva množstvo predpisov do výlučnej normotvorby MZ SR? Ako prebieha legislatívny proces? Kto predpisy tvorí? Sú do tvorby predpisov zaangažovaní všetci zainteresovaní (pacienti, zdravotné poisťovne, poskytovatelia, farmaceutické subjekty)? Na koho záujmy sa má najviac prihliadať? Aké sú negatíva a pozitíva súčasnej praxe? Ako bezpečne aplikovať nejasné normy?

Prítomným sa so svojou témou predstaví aj MUDr. Miroslav Mikolášik, ktorý vo svojej téme „Tvorba zdravotníckej legislatívy v EÚ a jej dopad na Slovensko“ ozrejmí, že legislatíva v oblasti zdravotníctva je jednou z tých oblastí, ktoré sú upravované členskými štátmi Európskej únie, ako to vyplýva z článku 168 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, na základe ktorého Únia rešpektuje zodpovednosť členských štátov za vymedzenie ich zdravotnej politiky, za organizáciu a poskytovanie zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti, pričom členské štáty sú zodpovedné aj za správu zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti, ako aj za rozdeľovanie zdrojov, ktoré im sú pridelené.

Pán europoslanec Mikolášik sa taktiež pristaví aj pri čl. 168 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorým je Európska únia je zaviazaná vykonávať činnosti na zlepšenie verejného zdravia, prevenciu ľudských chorôb a na odstraňovanie zdrojov nebezpečenstva pre telesné a duševné zdravie.

Preto na základe uvedených skutočností vyplýva, čo MUDr. Mikolášik účastníkom bližšie predostrie, akým spôsobom, rozsahom sú členské štáty povinné viesť zdravotnú politiku, ktorá bude napĺňať všetky zásady čl. 168 a zároveň akým spôsobom sú oprávnené vytvoriť vlastný systém fungovania zdravotníckych služieb a poskytovania zdravotnej starostlivosti, a že zároveň môže Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijímať motivačné opatrenia určené na ochranu a zlepšenie ľudského zdravia, a taktiež že Únia je oprávnená dopĺňať vnútroštátne opatrenia v oblasti zdravotníctva.

MUDr. Mikolášik priblíži aj stratégiu v oblasti zdravia na obdobie 2008-2013, ktorá sa uplatňuje prostredníctvom Komisie prezentovanú v Bielej knihe pod názvom Spoločne za zdravie.

V rámci svojho vystúpenia pán europoslanec predstaví trend posilňovania spolupráce medzi členskými štátmi, ktorý reflektuje aj zdieľanie kompetencií s EÚ v oblastiach, v ktorých existujú obavy z nedostatočnej ochrany verejného zdravia.

Na záver svojho príspevku MUDr. Mikolášik zhodnotí súčasný stav vo vzťahu k slovenskej legislatíve.

Účastníci konferencie si budú môcť príspevok vypočuť o 9:00 hod.

Následne svoj príspevok predstaví JUDr. Mgr Jana Srníková pod názvom „Môže občan ovplyvniť legislatívny proces na Slovensku?“

JUDr. Mgr. Srníková vyštudovala pedagogickú fakultu UK v Bratislave (odbor taliansky jazyk a literatúra) a právnickú fakultu na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Doktorát z trestného práva získala v januári 2012 s témou Problematika domáceho násilia a jej prevencia.

Pani Srníková pôsobí tri roky v Asociácii dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL), od septembra 2011 na pozícii manažérky kancelárie ADL. Na základe jej aprobácie sa venuje  najmä zdravotníckemu právu a tvorbe pripomienok k legislatívnym návrhom.

Aktívne sa zapája do všetkých aktivít asociácie, budúcnosť vidí v pravidelnej a dôslednej edukácii pacientov, čomu sa pravidelne venuje na rôznych fórach.

Svoj príspevok odprezentuje účastníkom konferencie o 9:15.

Po týchto nadmieru zaujímavých a aktuálnych príspevkoch bude nasledovať diskusný panel, v ktorom prednášajúci, diskutéri a účastníci rozoberú získané poznatky.
Svojou aktívnou účasťou sa v tomto diskusnom paneli predstavia aj JUDr. ICDR. Juraj Jurica, PhD. a JUDr. Ondrej Skodler.

JUDr. ICDr. Juraj Jurica, PhD. je rímsko-katolícky kňaz vysvätený v roku 2002. V roku 1995 ukončil štúdium na právnickej fakulte UK v Bratislave a nastúpil na formáciu v kňazskom seminári v Košiciach. Od roku 1998 pokračoval vo formácii a štúdiu na Lateránskej Univerzite v Ríme a štúdium ukončil doktorátom z cirkevného práva.
Vyučuje kánonické a civilné právo na Teologickej fakulty KU, sudcom Metropolitného tribunálu a členom presbyterskej rady Košickej arcidiecézy.
Pravidelne v letných mesiacoch pracuje v diecéze Tampa-St. Petersburg v USA a spolupracuje s TV Lux a rádiom Lumen. Svoje príspevky publikuje na http://jurica.sk/

JUDr. Ondrej Skodler
je ďalším významným diskutérom v rámci 1. doobedňajšieho bloku 1. dňa konferencie „Aké princípy vládnu zdravotníctvu?“
Absolvoval Právnickú fakultu UK v Bratislave. Od roku 1992 pôsobí ako komerčný právnik a v roku 1997 sa stal advokátom. Problematike zdravotníctva sa venuje od roku 1994
Od tohto roku je právnym poradcom Slovenskej lekárskej komory, v minulosti bol právnym zástupcom Slovenskej lekárnickej komory, Slovenskej komory zubných lekárov a ďalších organizácií v zdravotníctve.
Obhajuje lekárov v trestných konaniach, zastupuje lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v občianskoprávnych a správnych konaniach.
Je autorom niekoľkých desiatok odborných článkov, prednášok, spoluautorom publikácie Medicínske právo, Barancová a kolektív, Veda 2008.

Ako ste sa práve mohli dozvedieť 1. blok 1. dňa konferencie bude svojimi príspevkami, prednášajúcimi a diskutérmi nesmierne zaujímavý, pútavý a iste ponúkne rôznorodé názorové spektrum na danú problematiku, na základe ktorého každý účastník bude môcť získať nové poznatky, vytvoriť si názor, ktorý môže v rámci diskusného panelu predniesť aj ostatným účastníkom a živo o témach diskutovať.

Pritom ide len o jeden z mnohých blokov, v ktorých vystúpia ďalší významný odborníci zo svojich odvetví, ktorí sa radi podelia so svojimi poznatkami a skúsenosťami s každým účastníkom konferencie.

Preto neváhajte a zaregistrujte sa na www.konferencia-medius.sk a získate neoceniteľné a praktické rady, poznatky, skúsenosti, názory, ktoré budú pre Vašu prax, ale aj osobný život viac ako prínosné.

GENERÁLNY PARTNER

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA

 

ORGANIZÁTOR KONFERENCIE              

 

                                                                             POD ZÁŠTITOU

         

                               

  


  

ODBORNÍ PARTNERI
                                                

  


 

HLAVNÍ PARTNERI

                          

  


  

PARTNERI
                                    

  


 

V SPOLUPRÁCI

                                                         

                                                          

 


 

MEDIÁLNI PARTNERI